ข่าวสารและกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

... read more

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

... read more

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

... read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

... read more

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ครั้งที่ 2

... read more