BRU SUMO BATTLE 2


ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • ขนาดหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน 30 x 30 เซนติเมตร สูงไม่จำกัด
 • บอร์ดที่ใช้ในควบคุมหุ่นยนต์ต้องเป็นบอร์ดที่เป็นสมองกลฝังตัว (embedded system) ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
 • การบังคับหุ่นยนต์ต้องเป็นไร้สายเท่านั้น
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหรือบังคับหุ่นยนต์ (Smart Phone, Tablet, RC Controller, Game Controller, เป็นต้น)
 • น้ำหนักรวมของหุ่นยนต์ที่ลงสนามต้องไม่เกิน 3,000 กรัม
 • ขนาดของแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 12 v

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อ กติกาการแข่งขัน


รางวัล

 • รางวัลที่ 1          เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลที่ 2          4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลที่ 3          3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 • รางวัลชมเชย      2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อทีมแต่ละกลุ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน


กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการในการจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลาในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรม
07.30 น. – 08.00 น. ลงทะเบียนทีมผู้เข้าแข่งขัน
08.00 น. – 08.15 น. พิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU SUMO BATTLE 2
08.15 น. – 09.00 น. จับฉลากแบ่งสายแข่งขัน
09.00 น. – 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน BRU SUMO BATTLE 2 ภาคเช้า
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. เริ่มการแข่งขัน BRU SUMO BATTLE 2 ภาคบ่าย
15.00 น. – 16.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะ และพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ BRU Sumo Contest


หมายเหตุ
:       1. รายละเอียดกำหนดการตามตาราง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                        2. ขอให้ผู้แข่งขันเดินทางมาถึงสนามแข่งขันก่อนกำหนดการจับฉลาก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการแข่งขัน

 


รายชื่อทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

1 KKU CS Robot 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 KKU CS Robot 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 The real brainstorm มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
4 คนบ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
5 โอเว่นตัวจี๊ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
6 OROROBOT มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 The Chick มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 M.S.U. Dynamic มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 NAO (นาโอะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 Cmru juniors X มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
11 After War มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
12 CmruSetup มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
13 CMRU Warrior มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
14 Tom and Jerry มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15 เทคโนคอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16 วิทย์คอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17 Duck มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18 AJP Robot มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19 Donovan มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 Chick มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 AJ Prem robot มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 ComSCI@BRU 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 ComSCI@BRU 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 ComSCI@BRU 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 ดำทมิฬ ศิษย์ อจป. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 The Green Thunder PNRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
27 CTC sumo1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
28 CTC sumo2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29 CTC sumo3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30 Zackrobot มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
31 วิทย์วรุณ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
32 วิทย์วรุณ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33 วิทย์วรุณ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34 CS RMU มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลการแข่งขัน

รางวัล ชื่อทีม สถาบันศึกษา ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ชนะเลิศ Zackrobot มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายสุพัฒน์ชัย ธนาไสย์
นายไตรรัตน์ ผดุงไสย์
อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 KKU CS Robot 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสิทธิพงศ์ บับพาน
นายอภิวัฒน์ พรมผลัด
ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 คนบ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร
(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
นายตุลธร มงคลเจริญ
นายจิรเมธ กัลวทานนท์
อ.วัชร ส่งเสริม
ชมเชย The real brainstorm มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร
(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
นายพีรพล ธิเหมียน อ.ธนวัฒน์ ชุณหชัชวาลกุล

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน


สถานที่จัดการแข่งขัน

อาคาร Rajabhat Complex   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ติดต่อสอบถาม

อ.สกรณ์  บุษบง

โทรศัพท์ : 09-1435-4359, 0-4461-1221 ต่อ 6612

อีเมล : zagon.bb@bru.ac.th