BRU Line Tracking Contest III

ขอเชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขัน BRU Line Tracker Contest III ในงานวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาการ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมายเหตุ : กำหนดการแข่งขัน BRU Line Tracking Contest III ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยึดกติกาและเงื่อนไขตามเว็บไซต์

กำหนดการวันรับสมัคร

 • รับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • รับสมัคร 30 ทีม จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม
 • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 • แข่งขันวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาการ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัครเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการวันแข่งขัน

20 สิงหาคม 2562

          08.00 – 08.30 น.        ผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาลงทะเบียนบริเวณหน้าหอประชุม

          08.30 – 09.30 น.        พิธีเปิด “การแข่งขันหุ่นยนต์ BRU Line Tracking Contest III

          09.30 – 12.00 น.        เริ่มการแข่งขันในช่วงเช้า

          12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

          13.00 – 15.00 น.        ทำการสุ่มสนามและเริ่มการแข่งขันช่วงบ่าย

          15.00 – 16.00 น.        พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดงาน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันสามารถทดสอบสนามได้ในช่วงระหว่างการลงทะเบียนไปจนถึงก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
***หมายเหตุ ครูผู้ควบคุมจะต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนให้ทีมของตนเอง


รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ                                       เงินรางวัล 2,000 บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                   เงินรางวัล 1,500 บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                  เงินรางวัล 1,000 บาท         พร้อมเกียรติบัตร


เอกสารเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

 • หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊ก
 • กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คลิ๊ก

กติกาการแข่งขัน และข้อกำหนดของหุ่นยนต์

ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน BRU Line Tracking Contest III คลิ๊ก

หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนโปรแกรมในการ
ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ไม่จำกัดบอร์ด ไม่จำกัดเซนเซอร์ มอเตอร์ รวมทั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์


สถานที่จัดการแข่งขัน

ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาการ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


การชำระเงินค่าสมัคร

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะต้องชำระค่าสมัครทีมละ 50 บาท โดยมีรายละเอียดการชำระเงินดังนี้

 1. โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) เบอร์โทรศัพท์ 08 1879 9128 ทิพวัลย์ แสนคำ
 2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : ทิพวัลย์ แสนคำ (THIPPAWAN SAENKHAM) เลขที่บัญชี : 308-1-76637-0
 3. ชำระเงินด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

*ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมข้อมูลการสมัครมาที่ Fax : 044 612 858 หรือ E-mail Sciencebru@hotmail.com


ติดต่อสอบถาม

อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ  โทร. 096-9642914  e-mail : chalat.rw@bru.ac.th
อาจารย์สกรณ์  บุษบง  โทร. 091-4354359  e-mail : zagon.bb@bru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขัน คลิ๊ก


หมายเหตุ

ให้ผู้เข้าแข่งขันยึดข้อกำหนดและกฏกติการในเว็บนี้อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดตามข้อกำหนด ขอตัดสิทธ์การเข้าร่วมแข่งขันทันที