ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมใหญ่   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  อาคาร 12  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เป็นประธานกรรมการ   พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กรรมการ  และอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง  จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขานุการ

แชร์ข่าวนี้