ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (ฺBRU Line Tracking Robot Contest 2017) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ระเบียบการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว
(BRU Line Tracking Robot Contest 2017)
เนื่องจากในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

—————————————————————————————————

 (ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับชั้น
2) ผู้สมัครกำลังศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา ในระดับชั้น ปวส.

เงื่อนไขที่สมัคร

  • สมาชิกในทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาเกิน 2 ท่าน

กำหนดการ

1) รับลงทะเบียน เวลา 09.00 – 09.30 น.
2) วัดค่าแสง ทดสอบสนาม ปรับโปรแกรม เวลา 09.30 – 10.30 น.
3) เริ่มการแข่งขัน เวลา 10.35 น.

ข้อกำหนดรถวิ่งตามเส้น

1) ใช้รถแข่งวิ่งตามเส้นคันเดียวกันตลอดการแข่งขัน ห้ามมีการสับเปลี่ยนในขณะแข่งขัน
2) ขนาดของตัวรถไม่เกิน 210 x 297 มิลลิเมตร (ขนาดไม่เกินกระดาษA4)
3) ไม่จำกัดน้ำหนัก และความสูง

กติกา

1) รถที่ใช้ในการแข่งขันต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการ ณ จุดตรวจสอบ
2) ในกรณีที่รถไม่ผ่านการตรวจสอบมีเวลาให้ปรับปรุงแก้ไข รอบละ 5 นาที ต่อ 1 ทีม
3) เวลาในการของขันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

3.1) เวลาในการแข่งขัน แต่ละทีมมีเวลาการแข่งขันทีมละ 4 นาที ต่อ 1 รอบการแข่งขัน

3.2) เวลาของรถใช้ในการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขันหากรถหลุดออกจากสนาม หรือ จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทีมละ 2 รอบ และสามารถเริ่มนับเวลาใหม่ แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการ

4) เมื่อครบ 4 นาที แต่รถไม่สามารถวิ่งถึงจุดหยุดรถได้ทีมนั้น ๆ จะไม่ได้คะแนนในรอบการแข่งขันนั้น5) การแข่งขันมี 2 รอบ รอบละ 4 นาที จะเอารอบการแข่งขันที่เวลาดีที่สุดของแต่ละทีมมาตัดสินผลการแข่งขัน
6) ในกรณีที่ไม่มีรถคันไหนสามารถวิ่งได้ถึงจุดหยุดรถ จะเอาระยะทางที่รถวิ่งได้มาตัดสิน (ระยะทางวัดจากจุดเริ่มต้นถึงหน้ารถ)
7) ทุกทีมต้องนำรถวิ่งตามเส้นที่ใช้ในการแข่งขันวางประจำที่ ตามลำดับทีมในสนามแข่งขัน

เงื่อนไขการแข่งขัน

  • ตัวแทนทีม 1 คน ทำการปล่อยรถ และนำรถกลับจากสนามแข่งขัน
  • การจับเวลาจะเริ่มนับเมื่อวิ่งผ่านอุปกรณ์ที่ตัวตรวจจับ และหยุดนับเมื่อถึงจุดตรวจจับ
  • ในการแข่งขัน ครั้งละ 1 คันต่อสนาม และวิ่งตามเส้นให้ครบรอบจึงจะถูกนับเวลา

ข้อบังคับ

  • ห้ามใช้เครื่องยนต์ทุกชนิด หรือใช้วิธีการจุดระเบิด หรือวิธีการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วม
  • ห้ามมีการบังคับด้วยมือ หรือส่งสัญญาณช่วยในการควบคุมรถแข่งหากตรวจพบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทุกรอบ และตัดสิทธิ์ในรางวัลต่างๆ
  • ห้ามมีชิ้นส่วนใดๆ ที่ทำลายสนาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สนามแข่งขัน
  • ห้ามผู้แข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ขณะทำการแข่งขันจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากรรมการ
  • หากมีการร้องเรียน การทำผิดกติกา หรือข้อกำหนด ถือว่าละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน และตัดสิทธิ์ในรางวัลต่าง
  • คำชี้ขาดของกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

 รูปแบบสนาม

          สนามมีขนาด 3.5 * 2 เมตร เส้นทางการแข่งขันนั้นจะประกอบไปด้วยเส้นสีขาวขนาด 2 cm ขนาบข้างด้วยเส้นสีดำ ขนาด 11 cm 2 ข้างตลอดทั้งเส้นทาง

รางวัลการแข่งขัน

     รางวัลชนะเลิศ                                       เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสิน (คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด)

          รถที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

สถานที่จัดการแข่งขัน

          ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา

วันที่แข่งขัน

          วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กำหนดการรับสมัคร และ ส่งใบสมัคร

          ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษารับสมัคร โดยรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สมัครจากนั้นส่งรายชื่อ นักเรียนมายังสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ค่าสมัครทีมละ 50 บาท

กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินรางวัล
คณะวิทยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่หน้าอาคาร 12 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และทางเว็บไซต์ http://www.science.bru.ac.th

 

จัดโดย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

****************

แชร์ข่าวนี้