ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพียบพร้อมไปด้วยจริยธรรม ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี และมี
คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบัน

พันธกิจ

  • 1) ด้านการจัดการศึกษา   ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพในวิชาชีพ
  • 2) ด้านงานวิจัย   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดทำงานวิจัยทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ
  • 3) ด้านการบริการท้องถิ่น   เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ ความรู้ทางด้านของคอมพิวเตอร์ และมีส่วนร่วมในการนำเอาความรู้ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนา และบริการแก่ท้องถิ่น
  • 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ และร่วมสนับสนุนทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นต้น

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเลือกใช้และจัดระบบการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ และการศึกษาขั้นสูงต่อไป