ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์