ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ภายใต้โครงการ  “ทุนส่งน้องเรียนจบ”  จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท  ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา  ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  ในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร  โดยขอให้ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารผ่านสถาบันต้นสังกัด  หรือส่งจดหมายลงทะเบียน EMS ไปยังมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เลขที่ 487/1 อาคารศรีอยุธยา  ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 2247 9547  หรืออีเมล์  ajtfoundation@gmail.com  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.ajinomotofoundation.or.th

แชร์ข่าวนี้