ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์   กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2   สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

กำหนดส่งเอกสารขึ้นสอบภายในวันที่ 23 เมษายน  2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เอกสารที่ต้องส่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แนบแบบฟอร์ม cs-07 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติให้ขึ้นสอบ

2. เอกสารโครงงานจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หน้าปก  บทคัดย่อ  สารบัญ  เนื้อหาบทที่ 1-5  บรรณานุกรม  และภาคผนวก

นักศึกษาสามารถลงชื่อสอบโครงงานได้ที่ https://goo.gl/L1rzi3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 17.00 น.

แชร์ข่าวนี้