ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ชั้นปีที่ 4  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  ในวันพุธทีี่ 2 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 525-526  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้